GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

 • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Webová stránka může pro optimalizaci své funkcionality a personalizaci svého rozhraní využívat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě Kupujícího a jeho preferencích. V rámci provozu Webové stránce mohou být využívány rovněž cookies třetích stran (např. cookies provozovatelů reklamních systémů). Kupující má možnost si ukládání souborů cookies zablokovat ve svém prohlížeči. Kupující však bere na vědomí, že zablokování možnosti ukládání souborů cookies může mít vliv na chod některých funkcí na Webové stránce, které jejich podporu vyžadují.
 • Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího uvedených v Objednávce Zboží ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).
 • Prodávající prohlašuje a Kupující, který je fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), bere na vědomím, že od uzavření Smlouvy bude Prodávající pro účely plnění Smlouvy, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, zpracovávat osobní údaje Kupujícího, který je fyzickou osobou, a to v následujícím rozsahu:
  • Jméno a příjmení,
  • Telefonní číslo,
  • E-mailovou adresu,
  • Bydliště.
 • Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu Kupujícího.
 • Prodávající předkládá Subjektu údajů v souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízení následující údaje:
  • totožnost Prodávajícího, jako správce osobních údajů: Veselý starobinec čivav – Zvířetník z.s, e-mail: veselystarobinec@gmail.com, tel: 728 350 953.
  • osobní údaje Prodávající zpracovává pro účely plnění Smlouvy a v té souvislosti identifikace Subjektu údajů, fakturace, dodání Zboží, a právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
  • Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů po dobu trvání Smlouvy,
  • Subjekt údajů je oprávněn žádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (blíže viz níže),
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,
  • Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • Prodávající usnadňuje výkon práva Subjektů údajů vyplývajících z Nařízení. Prodávající poskytuje informace o přijatých opatřeních k žádostem Subjektu údajů bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu může Prodávající v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Prodávající informuje Subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytne informace Prodávající v elektronické formě, je-li to možné, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
 • Pokud Prodávající opatření k příslušné žádosti Subjektu údajů nepřijme, pak o této skutečnosti informuje bezodkladně Subjekt údajů a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí příslušné žádosti vyrozumí Subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření. Subjekt údajů je v takovém případě oprávněn podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů a podat návrh k příslušnému soudu.
 • Veškeré informace a úkony poskytuje a činí Prodávající bezplatně, vyjma případů, kdy jsou žádosti podané Subjektem údajů zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak je Prodávající oprávněn buď uložit k úhradě Subjektu údajů administrativní poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Poplatek bude stanoven ve výši zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů.
 • Pokud by měl Prodávající důvodné pochybnosti o totožnosti Subjektu údajů, je oprávněn si od Subjektu údajů vyžádat doplnění dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Subjektu údajů.
 • Jakákoli fyzická osoba, včetně Subjektu údajů, má právo získat od Prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přistup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  • účely zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
  • pokud Prodávající osobní údaje zpracovává, pak má fyzická osoba, včetně Subjektu údajů práva jako Subjekt údajů odst. 8.5.4. a 8.5.5. Obchodních podmínek.
  • Prodávající je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, stejně tak, aby údaje doplnil neúplné údaje.
 • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby vymazal jeho osobní údaje. Prodávající je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 Nařízení.
 • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Prodávající je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 odst. 1 Nařízení.
 • Subjekt údajů na přenos osobních údajů k jinému správci, a to tak, že získá údaje od Prodávajícího ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo má právo, aby Prodávající předal osobní údaje jinému správci osobních údajů.
 • V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a tento případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Prodávající toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů.